in

Anayasal sisteme göre af kaynakları

248684

(Bu yazı Tartışmalar Işığında Af Kurumu başlıklı yazıdan sadeleştirilmiştir.)

AF, bir kişinin yaptığı şeyin üzerini kapatma,görmezden gelme,şans verme anlamına gelir.Bir kişiyi affetmek ona en büyük lütuftur.

Anayasamızda çeşitli af kaynakları vardır.

  • TBMM tarafından çıkarılacak “genel af”

Anayasamızın 87.maddesi TBMM’ye genel af çıkarma yetkisi vermiştir.

Anayasa md.87: “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri … Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte
üç çoğunluğunun kararı ile genel  af ilânına karar vermektir.”

Öncelikle genel affın ne olduğuna değinelim: Genel af suçu her sonucuyla ortadan kaldırır. Kişi artık hiç suç işlememiş gibidir.  Genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Yani genel af hem cezayı hem de suçu ortadan kaldırır.1

TBMM her konuda genel af yetkisini kullanabilir. 2001 öncesi devlete karşı işlenen suçlarda genel af çıkarılması yasaktı.

Genel af yetkisinin tek istisnasına Anayasa md 169’da yer verilmiştir.Buna göre : ” münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz”

  • TBMM tarafından çıkarılacak “özel af”

Anayasamızın 87.maddesi TBMM’yeözel af çıkarma yetkisi vermiştir.

Anayasa md.87: “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri … Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte
üç çoğunluğunun kararı ile özel  af ilânına karar vermektir.”

Öncelikle özel affın ne olduğuna değinelim: Özel af cezaya etki eder. Suçu ortadan kaldırmaz. Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir.
Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.3

TBMM her konuda özel af yetkisini kullanabilir. 2001 öncesi devlete karşı işlenen suçlarda özel af çıkarılması yasaktı.

Genel af yetkisinin tek istisnasına Anayasa md 169’da yer verilmiştir.Buna göre : ” münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz”

  • Cumhurbaşkanınca kullanılan sürekli hastalık,sakatlık,kocama sebebiyle çıkarılacak “özel af”

Anayasamızın 104.maddesi Cumhurbaşkanına af yetkisi vermiştir.

Anayasa md 104: “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak”

Görüldüğü üzere Cumhurbaşkanı yetkisini kullanırken konu sınırlamasına tabidir.Ve bu sınırlama tahdidi usulle konmuştur. Yani Cumhurbaşkanı sürekli hastalık,sakatlık veya kocama mevcut olmadıkça bu yetkisini kullanamaz.

Cumhurbaşkanının sahip olduğu yetki de özel af niteliğindedir ve orman suçları için kullanılmamalıdır.

abdullah gül

Şimdi bu anlattıklarımızı tabloya taşırsak;

af lis

(Yazıdan yararlanmak isteyenler için atıf önerisi : DOĞAN, Yamaç ” Tartışmalar Işığında Af Kurumu”)

What do you think?

0 Beğeni
Upvote Downvote
Turuncu Yazar

Written by Yamaç Doğan

Yamaç Doğan ülkesi için yorulmayı iş edinmiş,idealist bir genç. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakultesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğrenim görmekte.
İlgi alanları Toplum, Toplumsal İlişkiler, Siyasetin İncelenmesi, Anayasa Hukuku Meseleleri,Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan Yetkisi, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Özelinde Hükumet Sistemleri, Türk İdare Teşkilatı,Türk Kamu Görevlileri Hukuku,Devlet Teorisi, Hukuk Tarihi, Suçluların İadesine İlişkin Düzenlemeler, Türk Ceza Hukuku gibi konulardır.

Ayrıca Akademik Kaynak, Akademik Haberler sitelerinde ve Hukukça Bakış dergisinde yazıları yayınlanmaktadır.
"Ne yaparsan yap,en iyisini yap.Yapamazsan bile denemiş olursun :) "

Yıllık üye

Bir cevap yazın